Napíšte nám

Vážený zákazník, prostredníctvom tohto formulára nám môžete zasielať podnety a pripomienky, ktoré riešime bez zbytočného odkladu, so snahou neustále sa zlepšovať. Každý podnet berieme vážne, a preto máme záujem o zasielanie konštruktívnych pripomienok, ktoré sa týkajú našej práce. Nebudeme odpovedať na vulgárne podnety a pripomienky. Ďakujeme.

Súhlas so spracovaním
osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov na stránke podnety.coop.sk je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 35697547, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka číslo: 218/B

Zákazník COOP Jednoty je ako dotknutá osoba oboznámený s tým, že jeho osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov vyplnených vo formulári na tejto stránke, budú evidované v databáze a spracovávané:

  • príslušnou COOP Jednotou, ktorej sa podnet alebo pripomienka dotýka a
  • jej franšízorom, COOP Jednotou Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 35697547, zapísané v OR OS Ba I., odd. Dr, vl. č. 218/B,

za účelom:

  • a) riešenia, vyhodnocovania a evidencie podnetov alebo pripomienok a pre potreby korešpondencie so zákazníkom v danej veci
  • b) aktualizácie osobných údajov príslušného zákazníka v centrálnej evidencii držiteľov nákupných kariet COOP Jednota.

Príslušná COOP Jednota a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo budú osobné údaje poskytnuté zákazníkom spracovávať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, evidovať ich vo svojej databáze a spracovávať ich od poskytnutia pre účely pod písm. a) na dobu neurčitú a pre účely pod písm. b) do doby platnosti nákupnej karty, ktorej držiteľom je zákazník COOP Jednoty.

Dotknutá osoba má právo:

  • tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať prostredníctvom tohto formulára alebo písomne na adresy oboch uvedených prevádzkovateľov a to príslušná COOP Jednota a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Odvolanie súhlasu je účinné do 30 dní od jeho doručenia;
  • na opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov;
  • obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu - na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.